"МАКСИМА ИНВЕСТ" ООД

"МАКСИМА ИНВЕСТ" ООД е дружество учредено през декември 2005 г. с предмет на дейност посредническа и консултантска дейност по наемане, арендуване, покупка, продажба, обслужване, управление и поддържане на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, по осъществяване на строителство, по финансиране на проекти, свързани с недвижими имоти, по инвестиране в такива проекти, търговско представителство и посредничество, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.

Дружеството разполага с необходимия кадрови потенциал за предоставяне на консултантски услуги в областта на сключване на сделки и управление на недвижими имоти, извършване на строителство, счетоводната отчетност и данъчното законодателство.

Съдружници в дружеството са дългогодишни служители на "Борса имоти" ЕООД, гр.Враца. Управителят на "Борса имоти" ЕООД е основен съдружник в "Максима инвест" ООД. Останалите двама съдружници са мениджъри в "Борса имоти" ЕООД с богат професионален опит.

"МАКСИМА ИНВЕСТ" ООД е обслужващо дружество на единственото в северозападна България Акционерно дружество със специална инвестиционна цел "ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ, гр.Враца.

 
 
Този сайт е разработен от DREAMmedia.org